Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Czytaj więcej...    Czytaj więcej...  Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniach 8-9 czerwca 2019 r. odbędzie się szkolenie pod nazwą:

Warsztaty wspierające dla Rodziców-„Usłyszeć siebie - usłyszeć dziecko”

8.06.2019r.- sobota    godz. 9.00-16.00

9.06.2019r.- niedziela godz. 9.00-15.00

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Panią Iwonę Wojtasik terapeutę Fundacji Zrozumieć Autyzm.                                     

Zapraszamy opiekunów faktycznych beneficjentów projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim do udziału w szkoleniu.

                        Czytaj więcej...


 

Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej...

Projekt „Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” jest projektem partnerskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Realizatorami projektu są:

Powiat Sieradzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu-partner wiodący

Gmina Miasto Sieradz- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Brzeźnio/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU W SIERADZU

Okres realizacji projektu to 1.12.2017 r. do 31.04.2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 4 621 887,95 zł ( słownie cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych , 95/100) i obejmuje:

1) dofinansowanie 4 153 126,35 zł(słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych, 35/100), z następujących źródeł :

- ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 3 928 604,76 zł ( słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset cztery złote, 76/100)

- ze środków dotacji celowej w kwocie nieprzekraczającej 224 521,59 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych, 59/100).

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 238 osób

niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z

terenu powiatu sieradzkiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi społeczne w miejscu zamieszkania tj:

- asystenckie dla osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu

asystenci osób niepełnosprawnych/asystenci osobiści osób niepełnosprawnych,

- opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu

opiekunowie.

Ponadto realizowane będą usługi poza miejscem zamieszkania tj:

- Krótkookresowy pobyt wytchnieniowy dla osób niesamodzielnych który będzie realizowany w

formie zadania zleconego ,

- Usługa Transportowa dla osób niesamodzielnych których korzystanie z usługi wynika z

infrastruktury(obszary wiejskie i słabo rozwinięta komunikacja) oraz potrzeb wynikających z

niesamodzielności (transport specjalistyczny lub transport standardowy),

- Klub Seniora dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, realizowany będą zajęcia np. kulinaria, robótki ręczne, florystyczne, muzyczne, rozwiązywanie krzyżówek itp.

-Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego, możliwość korzystania z środowiskowej świetlicy dla osób niepełnosprawnych, gdzie będzie zapewniona opieka wykwalifikowanych osób, które będą prowadzić rożnego rodzaju zajęcia.

-Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, organizowane będą szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych z zakresu: opieki higienicznej, opieki antyodleżynowej, pierwszej pomocy przedmedycznej itp.

Ponadto realizowane będą usługi wspierające dla opiekunów faktycznych tj. poradnictwo w tym

psychologiczne. Usługa świadczona będzie przez specjalistów. Ponadto opiekunowie faktyczni

będą mogli wziąć udział w szkoleniach w zakresie zwiększania umiejętności w opiece nad osobą

niesamodzielną.

W ramach projektu będzie prowadzona praca socjalna z potencjalnymi uczestnikami.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji do projektu będą miały:

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający

wielokrotnego wykluczenia,

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby

z niepełnosprawnością sprzężoną,

- osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną

i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

- osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa

w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej będą miały pierwszeństwo podczas rekrutacji

przed wyżej wymienionymi grupami osób.

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... REKRUTACJA Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu rozpoczyna rekrutację dzieci i młodzieży z orzeczeniami o niepełnosprawności do projektu : „ ROZWÓJ KROKIEM DO NIEZALEŻNOŚCI” realizowanego od maja 2019 r do marca 2022 r, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z odpisu 1% oraz dopłat uczestników w wysokości 7 zł za godzinę terapii specjalistycznej. W ramach projektu prowadzone będą intensywne, specjalistyczne terapie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych. Będą to: - terapia Integracji sensorycznej - terapia neuro i logopedyczna - terapia pedagogiczna - terapia EEG biofeedbeck - terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata - gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna - trening umiejętności społecznych Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi. Wypełnione Karty Zgłoszeniowe z subiektywną ocena samodzielności ( do pobrania ze strony www.darylosu.org) oraz aktualne orzeczenia o niepełnosprawności i inną dokumentację np. opinię z poradni psychologicznej lub opinię pedagoga z placówki lub zaświadczenie od lekarza, dokumentację medyczną należy składać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu w dniach 02; 06; 07; 08; 09; 10 maja 2019 r w godz. 16.00- 19.00.
Czytaj więcej... Czytaj więcej... STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DARY LOSU w Sieradzu ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz tel. 509685180 Sieradz, dn:................. , „ Rozwój krokiem do niezależności ” KARTA ZGŁOSZENIOWA ............................................... Imię i nazwisko zgłaszającego ............................................... Adres zamieszkania, nr telefonu Zgłaszam udział mojego dziecka / podopiecznego ……………………........................................., urodzonego .............................................................. w Projekcie „Rozwój krokiem do niezależności" realizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Dary Losu w Sieradzu w terminie 01.04.2019 – 31.03.2022 roku, współfinansowanego ze środków PFRON Do Karty dołączam: 1. Ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności 2. Ocenę Samodzielności KARTA OCENY SAMODZIELNOŚCI Samodzielność mojego dziecka w sferze ruchowej oceniam na (właściwe zakreślić): Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Samodzielność mojego dziecka w sferze komunikacji oceniam na: Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Samodzielność mojego dziecka w sferze kompetencji społecznych oceniam na: Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Ogólną niezależność mojego dziecka oceniam na: Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Podpis osoby składającej Kartę Zgłoszeniową:
Czytaj więcej... Czytaj więcej... REKRUTACJA Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu rozpoczyna rekrutację małych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do projektu : „ SZANSA DLA NAJMŁODSZYCH” realizowanego od maja 2019 r do marca 2022 r, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z odpisu 1% oraz dopłat uczestników w wysokości 7 zł za godzinę terapii specjalistycznej. W ramach projektu prowadzone będą intensywne, specjalistyczne terapie w wymiarze śr. 4 godz. tygodniowo z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych. Będą to: - terapia Integracji sensorycznej - terapia neuro i logopedyczna - rehabilitacja ruchowa - terapia psychopedagogiczna Ponadto bezpłatnie prowadzone będą śr. 2 godz. miesięcznie : - poradnictwo psychologiczne - konsultacje specjalistyczne Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi. Wypełnione Karty Zgłoszeniowe ( do pobrania ze strony www.darylosu.org) oraz aktualne orzeczenia o niepełnosprawności i inną dokumentację np. opinię z poradni psychologicznej lub opinię pedagoga z placówki lub zaświadczenie od lekarza, dokumentację medyczną należy składać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu w dniach 02; 06; 07; 08; 09; 10 maja 2019 r w godz. 16.00- 19.00. Zapraszamy szczególnie dzieci małe. W razie nie zgłoszenia się pełnej liczby beneficjentów procedura rekrutacyjna zostanie wydłużona do końca maja. Czytaj więcej...