Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.
Czytaj więcej... Czytaj więcej... REKRUTACJA Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu rozpoczyna rekrutację dzieci i młodzieży z orzeczeniami o niepełnosprawności do projektu : „ ROZWÓJ KROKIEM DO NIEZALEŻNOŚCI” realizowanego od maja 2019 r do marca 2022 r, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z odpisu 1% oraz dopłat uczestników w wysokości 7 zł za godzinę terapii specjalistycznej. W ramach projektu prowadzone będą intensywne, specjalistyczne terapie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych. Będą to: - terapia Integracji sensorycznej - terapia neuro i logopedyczna - terapia pedagogiczna - terapia EEG biofeedbeck - terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata - gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna - trening umiejętności społecznych Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi. Wypełnione Karty Zgłoszeniowe z subiektywną ocena samodzielności ( do pobrania ze strony www.darylosu.org) oraz aktualne orzeczenia o niepełnosprawności i inną dokumentację np. opinię z poradni psychologicznej lub opinię pedagoga z placówki lub zaświadczenie od lekarza, dokumentację medyczną należy składać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu w dniach 02; 06; 07; 08; 09; 10 maja 2019 r w godz. 16.00- 19.00.
Czytaj więcej... Czytaj więcej... STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DARY LOSU w Sieradzu ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz tel. 509685180 Sieradz, dn:................. , „ Rozwój krokiem do niezależności ” KARTA ZGŁOSZENIOWA ............................................... Imię i nazwisko zgłaszającego ............................................... Adres zamieszkania, nr telefonu Zgłaszam udział mojego dziecka / podopiecznego ……………………........................................., urodzonego .............................................................. w Projekcie „Rozwój krokiem do niezależności" realizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Dary Losu w Sieradzu w terminie 01.04.2019 – 31.03.2022 roku, współfinansowanego ze środków PFRON Do Karty dołączam: 1. Ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności 2. Ocenę Samodzielności KARTA OCENY SAMODZIELNOŚCI Samodzielność mojego dziecka w sferze ruchowej oceniam na (właściwe zakreślić): Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Samodzielność mojego dziecka w sferze komunikacji oceniam na: Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Samodzielność mojego dziecka w sferze kompetencji społecznych oceniam na: Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Ogólną niezależność mojego dziecka oceniam na: Bardzo nisko 1 2 3 4 5 Bardzo wysoko Podpis osoby składającej Kartę Zgłoszeniową:
Czytaj więcej... Czytaj więcej... REKRUTACJA Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu rozpoczyna rekrutację małych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do projektu : „ SZANSA DLA NAJMŁODSZYCH” realizowanego od maja 2019 r do marca 2022 r, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z odpisu 1% oraz dopłat uczestników w wysokości 7 zł za godzinę terapii specjalistycznej. W ramach projektu prowadzone będą intensywne, specjalistyczne terapie w wymiarze śr. 4 godz. tygodniowo z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych. Będą to: - terapia Integracji sensorycznej - terapia neuro i logopedyczna - rehabilitacja ruchowa - terapia psychopedagogiczna Ponadto bezpłatnie prowadzone będą śr. 2 godz. miesięcznie : - poradnictwo psychologiczne - konsultacje specjalistyczne Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi. Wypełnione Karty Zgłoszeniowe ( do pobrania ze strony www.darylosu.org) oraz aktualne orzeczenia o niepełnosprawności i inną dokumentację np. opinię z poradni psychologicznej lub opinię pedagoga z placówki lub zaświadczenie od lekarza, dokumentację medyczną należy składać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu w dniach 02; 06; 07; 08; 09; 10 maja 2019 r w godz. 16.00- 19.00. Zapraszamy szczególnie dzieci małe. W razie nie zgłoszenia się pełnej liczby beneficjentów procedura rekrutacyjna zostanie wydłużona do końca maja. Czytaj więcej...
Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej... PROJEKT CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIERADZKIM Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu jako partner realizuje: 1.WSPARCIE W RAMACH SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO EEG BIOFEEDBACK W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w zad.6 realizowana jest terapia specjalistyczna w zakresie. Beneficjenci bardzo chętnie uczęszczają na tę formę terapii. Podstawą treningu jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu” polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Poprzez specjalistycznie uwarunkowany trening prowadzi się do wzrostu walorów funkcji poznawczych mózgu oraz do poprawy jakościowej pracy mózgu, sprawiając lepsze funkcjonowanie organizmu. Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej... REHABILITACJA Czytaj więcej...Czytaj więcej... ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE/NEUROLOGOPEDYCZNE 2. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”- zad.7 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego odbywają się specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Osoby biorące udział w projekcie mogą rozwijać swoje umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. Prowadzone zajęcia pozwalają zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe i umiejętności społeczne. Wspólne spędzanie czasu z terapeutami i udział w różnorodnych zajęciach pozwala cieszyć się i uśmiechać. Czytaj więcej... Czytaj więcej...Czytaj więcej... 3. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE dla niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych mieszkańców powiatu sieradzkiego w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”
Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej... W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”- zad.6 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach 16-17.03.2019r. odbyło się dwudniowe szkolenie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Szkolenie było z obszaru tworzenia strategii terapeutycznych i dotyczyło:Zachowań trudnych w ujęciu rozwojowym. Szkolenie prowadziła doświadczona terapeutka z Fundacji Zrozumieć Autyzm. Celem szkolenia było wyposażenie zgromadzonych w wiedzę z zakresu: podstawowych założeń pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu w podejściu rozwojowym opartym na zabawie, dostarczenie narzędzi i technik metody Growth trough Play System wspierających rozwój umiejętności społeczno- komunikacyjnych jako strategie zapobiegania występowaniu zachowań trudnych. Uczestnicy zdobyli umiejętności: odczytywania informacji, jakie stoją za zachowaniem trudnym, tworzenia strategii terapeutycznych w podejściu rozwojowym, tworzenia strategii działania w oparciu o opis konkretnego przypadku. Beneficjenci szkolenia otrzymali materiał szkoleniowy w postaci papierowej i elektronicznej.